— Reglement 2019 —

HENGELCLUB MONTREAL.

DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE EN START

VANAF 1 JANUARI 2019.

VOOR ALLE LEDEN VAN HENGELCLUB MONTREAL.

REGLEMENT VAN HENGELCLUB MONTREAL. (1 Januari 2019)

Het reglement is opgesteld in twee delen.

Deel 1

Reglement wedstrijden

Art.1

De inschrijvingen voor de wedstrijden gebeuren op de dag van de wedstrijd zelf, vanaf 1u30 uur voor de aanvang van de wedstrijd tot 8u45. De inschrijvingskaarten worden omgedraaid en geschud door een willekeurige deelnemer aan de wedstrijd. Wie in de namiddag komt vissen moet inschrijven onder dezelfde voorwaarden en de voorzitter, diens vervanger of een aangeduid bestuurslid trekt dit nummer. Dus voor 8u45 inschrijven met keuze kant. Inschrijven is ook betalen. Annuleren is geen kwijtschelding van inschrijvingsgeld maar wordt toegevoegd aan het "Lelieproject".

Telefonisch inschrijven om in de namiddag te starten kan ook nog ten laatste tot 8u35.

Reservenummers worden niet meer getrokken.

Art.2

Trekking vanaf 1u15 voor aanvang van de wedstrijd. Plaatstrekking gebeurt met genummerde jetons, door het lid zelf getrokken en onder toezicht.

Art.3

Het inschrijvingsgeld voor een wedstrijd bedraagt 5 euro. (Iedereen prijs volgens dagklassement tenzij anders vermeld)

Art.4

De vissers hebben de keuze aan welke kant ze willen vissen, maar ze zijn wel verplicht de visplaats te bezetten die hun door het lot werd toegekend. De keuze wordt vooraf bij inschrijving meegedeeld. Wanneer 1 kant volzet is wordt de volgende in loting doorverwezen naar de andere kant. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen een steiger toegewezen naast hun vader of grootvader zodat deze indien nodig kan worden bijgestaan. Deze volwassene mag altijd als eerste een nummer trekken. Het toegekend nummer aan het kind is altijd opschuiven naar links met uitzondering van het trekken van steiger 18 wordt steiger 17 toegekend en van steiger 36 wordt steiger 35 toegekend. Vanaf 25 vissers worden alle nummers, naar gelang het aantal vissers, door elkaar geschud en kan er geen kant worden gekozen. 

Art.5

De deelnemers zijn verplicht recht voor zich uit te vissen, haaks op de oever en binnen het verlengde van hun steiger.

Art.6

Er mag slechts gevist worden met een enkele haak, meervoudige haken zijn verboden.

Art.7

Men mag zoveel reservehengels en lijnen ter beschikking hebben als men wenst. Ze mogen echter niet van aas voorzien zijn of in het water liggen.

Art.8

Men is verplicht te vissen met een vaste hengel. Een werphengel is verboden. Een vaste hengel met reel is eveneens niet toegelaten. Vissen met de rek tijdens wedstrijden is toegelaten.

Art.9

De maximale lengte van de hengel is 10 meter, de aanslag onbeperkt, maar men mag zeker geen andere vissers hinderen. Er mogen geen vaste stokken aanwezig zijn die langer zijn dan 10 meter. Bij overtreding is diskwalificatie het gevolg met dezelfde gevolgen van ART. 13.

Art.10

Tijdens de pauze van de wedstrijd is men verplicht de lijn uit het water te halen. Tijdens de pauze mag men niet voederen.

Art.11

Het is verboden om zich tijdens een wedstrijd te laten bijstaan. In uitzonderlijke gevallen, mits goedkeuring van het bestuur, mag men hiervan afwijken.Het bestuur kan op ieder ogenblik beslissen dat er hulp wordt toegelaten tijdens de wedstrijden bij uitzonderlijke situaties.

Daarbij kan er eveneens toekenning van een steiger gebeuren wanneer dit aanvaardbaar wordt geacht. Deze maatregelen zijn zeer uitzonderlijk.

Bvb: Bij andersvaliden, gekwetsten, personen met een beperking enz…

Voor 2019 is dit van toepassing voor volgende personen : Jean Van Der Auwera , Hubert Van Rillaer , Willem Goosens , Op De Beeck Eddy , Walter Mareels , Willy Mareels , Roger Andries .

Art.12

Voederen met schadelijke of verboden stoffen is niet toegestaan.

Art.13

Vast voeder over de ganse dag met een max. van 5 liter in afgewerkte en niet aangedrukte toestand of 2 kg droog. Het vast voeder inwerpen telkens tussen eerste en tweede en/of tussen het vierde en het vijfde fluitsignaal. Dit vast voeder mag men ook cuppen.

"Den bol" ; Dit zit eveneens in het 2 kg droog of 5 liter afgewerkt voeder. Dit mag tijdens de wedstrijd enkel aan de haak.

Tussenin mag men nooit bijpriezen of cuppen met vast voeder.

Bij koppelwedstrijden gelden de hoeveelheden per steiger en niet per visser.

- samenstelling vast voeder vrij met uitzondering van tubifex, vers-de-vase, deegwaren en gekleurde maden

-enkel bijpriezen met of zonder cup met zuiver witte maden, casters, mais, tarwe, hennep, erwten en viskorrels tijdens de ganse wedstrijd.

- aas aan de haak is vrij.

Alle voeder en aas bij begin wedstrijd aanwezig op visplaats.

Geen nieuwe aanvoer van vast voeder toegelaten tijdens de wedstrijd of in de loop van de dag. (leden die 's middags het domein verlaten, gelieve hier rekening mee te houden)

Iedere visser zet zijn voeder in een witte emmer(5 liter) van de club, op de oever achter zijn steiger voor een eerste visuele controle. Alle vast voeder bovenop de inhoud van deze emmer, wordt als overtreding aanzien. Leem hoort ook bij vast voeder. De visser dient spontaan zijn visbak en tassen te openen ter contrôle. Wie een overtreding ziet van een andere visser wordt geacht dit voor of tijdens de wedstrijd te melden. Met mededelingen na de wedstrijd dat niet meer te controleren valt wordt geen rekening gehouden.

Indien bij controle een overtreding(op gelijk welk artikel) wordt vastgesteld is diskwalificatie het gevolg, dit voor de rest van het seizoen en voor alle wedstrijden. De visser moet zijn steiger verlaten. De visser dient spontaan zijn visbak te openen ter controle. De bestuursleden hebben bij iedere wedstrijd de opdracht de vissers te controleren. 

Bij vaststelling van overtreding wordt deze ook als dusdanig beschouwd. Recreatief vissen is dan nog uitsluitend toegelaten. Alle rechten op titels vervallen hierbij voor alle kampioenschappen of wedstrijden. De titel gaat automatisch naar de volgende in rangschikking.

Alle discussies betreft bovenstaande zijn uitgesloten.

Art.14

De vaste wedstrijduren zijn in de voormiddag van 10h. tot 12h. en van 13h.30 tot 17h. in de namiddag. Raadpleeg daarom uw wedstrijdkalender of het uitslagenbord in het inschrijvingslokaal. Tijdens de middag mag men maar vanaf 13h00 terug naar zijn plaats gaan.

Art.15

Wedstrijdsignalen : 

1° signaal: Men mag starten met voederen 5 min. voor aanvang van de wedstrijd. 

2° signaal: Starten met vissen voor de eerste reeks.( van 10h. tot 12h.) 

3° signaal: Einde van de eerste reeks.(lijnen uit het water) en onthankingsemmer leeg gieten op de oever, NIET in de Vijver. De gevangen vis wordt gewogen in het bijzijn en medewerking van de ALLE visser. 

4° signaal: Men mag starten met voederen 5min. voor aanvang van de tweede reeks. 

5° signaal: Starten met vissen voor de tweede reeks.(van 13h.30 tot 17h.) 

6° signaal: Einde van de wedstrijd.(lijnen uit het water) Na ongeveer 15 min. zal de weging van de gevangen vis plaatsvinden, in bijzijn en medewerking van ALLE vissers. Indien niet aanwezig zonder geldige reden = 0 kg.

Art.16

Een vis gehaakt buiten zijn bek telt mee voor de wedstrijd. Een vis die losraakt van de haak en kan geschept worden telt eveneens mee voor de wedstrijd

Art.17

Een vis gehaakt na het eindsignaal (3° of 6° signaal) telt niet mee voor de wedstrijd. Een vis gehaakt juist voor het einde van de wedstrijd, mag nog wel na het eindsignaal geland worden, met een maximum van 10 min. en telt wel mee voor de wedstrijd. Deze die geland werden met landingsnet worden ook teruggezet met landingsnet. Steur wordt onmiddellijk teruggezet en wordt als 4 kg. per gevangen vis gerekend. De visser naast u is uw getuige. Grote karper afzonderlijk in leefnet. Kroeskarper, brasem en andere witvis mogen samen in leefnet. Roofvis en paling onmiddellijk terugzetten. De vis mag nooit in een emmer worden bijgehouden. Minimum twee netten is dus de regel. Meerdere netten is aangeraden. Bij inbreuk op de leefnetten wordt de inhoud van het leefnet herleid tot 0 kg zonder uitzondering.

Art.18

Het maximum toegelaten gewicht van vis per leefnet is 20kg. ( twintig kilogram gevangen vis. ) Boven de 20 kg. wordt herleid tot 20 kg. Wie meer dan 24kg in een leefnet heeft ziet zijn gewicht herleid tot 0 kg. Voor karpers, is dit 1 karper per leefnet.

Art.19

De leefnetten moeten minimum een lengte hebben van 2,5 meter en de doormeter ervan moet groter zijn dan de doormeter van de schepzak, zodat men de gevangen vis gemakkelijk kan laten zakken in de leefnet.

Art.20

Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen. Onthaken in een emmer water, voorzien van een portie keukenzout is verplicht. Verversen van water met zout verplicht voor aanvang van de wedstrijd in de namiddag. Het vervuild water wordt op de oever gegoten na het 3° signaal en voor het wegen.

Probeer te voorkomen dat de haak wordt ingeslikt. Verwijder de haak indien nodig uiterst voorzichtig met een degelijke, kleine onthaker

Indien de visser gericht op karper vist is een onthakingsmat en geschikt landingsnet verplicht.

Art.21

Het opmaken van het klassement: De visser die het hoogste gewicht aan gevangen vis heeft krijgt 1 punt toegekend. De visser met het op één na hoogste gewicht aan gevangen vis krijgt 2 punten, de derde 3 punten, de vierde 4 punten enz. Bij een gelijk aantal gewicht aan gevangen vis krijgen beide vissers hetzelfde aantal punten, maar bij de prijsuitreiking mag de oudste deelnemer eerst zijn prijs uitkiezen.

Art.22

Opmaken eindklassement van het clubkampioenschap: Men zal rekening houden met alle wedstrijden clubkampioenschappen zoals weergegeven in de kalender.

(= het minst aantal punten op deze wedstrijden) waarvan de 10 beste meetellen. Deze 10 resultaten (punten) gaat men samentellen. De visser met het minste aantal punten is de eindwinnaar. Dus de nieuwe CLUBKAMPIOEN. Bij gelijk aantal punten is de visser met het meeste gewicht in die 10 wedstrijden de laureaat.

Art.23

De wedstrijddata worden ieder jaar voor aanvang van het visseizoen aan de leden meegedeeld. In de mate van het mogelijke zullen ook de sponsors ingevuld worden. In principe is de kalender definitief, maar als er toch een wedstrijddatum of sponsor verandert, zal dit tijdig vermeld worden op het uitslagenbord het inschrijvingslokaal en op de website.

Art.24

De prijsuitreiking van alle wedstrijden vindt plaats in het clublokaal, ongeveer 1u30 na de wedstrijd. De visser dient aanwezig te zijn om zijn prijs te kunnen ontvangen. Voor de geldprijzen eindklassement is aanwezigheid verplicht op de vast gelegde bijeenkomsten. 

Voor Lentecriterium , 's avonds na 3° wedstrijd.

Koppel-BBQ, op BBQ zelf.

Voor Herfstcriterium, 's avonds na 3° wedstrijd. 

Voor Koningvissen , Canada- en Club-wedstrijden op het clubfeest.

Bij afwezigheid wordt hun prijs toegevoegd aan het "Lelieproject".

Art.25

Wanneer een visser het nodig vindt om zijn vis met de schepzak te landen, moet hij deze vis na het onthaken, ook met de schepzak terug in zijn leefnet zetten.

Art.26

De boem wordt niet in geld uitbetaald maar in drankbonnetjes omgezet.

Art.27

Andere gevallen van betwisting, die niet door dit reglement voorzien zijn, worden door het bestuur beslecht. Deze beslissing is bindend. Hiertegen is geen beroep mogelijk

Art.28

Indien er wordt gewogen tijdens, de pauze of na de wedstrijd dan is dit verplicht voor alle vissers. Iedere visser is aanwezig bij alle wegingen binnen zijn groep. Hij biedt zelf zijn vis aan of spreekt zelf af met iemand anders die dit voor hem doet. De weging gebeurt beide kanten met dubbel weegmateriaal vanaf 6 vissers per kant. De weging gebeurt door weegteams. De eerste helft per kant weegt hun vis, de tweede helft per kant weegt hun vis. Bij onpaar aantal vissers doen het weegteam dichts bij de Cabane er één meer. Indien de visser of diens vervanger niet aanwezig is bij de weging wordt de gevangen vis zonder wegen terug gezet. Op deze manier zijn het niet altijd dezelfde die wegen en is de weging dubbel zo snel gedaan. Bij weigering medewerking is diskwalificatie het gevolg. Verdeel het werk onderling naar vermogen. Er wordt eerst gewogen en dan opgeruimd.

Art.29

Het eerste nummer dat getrokken wordt van beide kanten per weegteam neemt de weegzak, de weegschaal en de staaf mee en brengt deze na de weging terug op zijn plaats. Onderling mag altijd worden afgesproken maar de loteling blijft verantwoordelijk.

Algemeenheden van toepassing op wedstrijden en/of recreatief vissen

Art.30

Het bestuur of de uitbating kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het onbeheerd achterlaten van materiaal.

Art.31

Men mag met een maximum van 3 hengels vissen per persoon tijdens het recreatief vissen..

Art.32

Het is verboden om bomen of struiken te beschadigen om alsnog een nieuwe visstek aan te leggen. Men vist altijd van op een steiger. Achter de steiger mag men ook zijn materiaal opstellen. Naast de steiger nooit.

Art.33

Voorvoederen is verboden.

Art.34

Wanneer een visser 's nachts komt vissen, juist voor een voorziene wedstrijd, is hij verplicht te stoppen met vissen 2 uur voor de wedstrijd en de visplaats vrij te maken met uitzondering van K1,K2,K3. Deze steigers mogen ook gebruikt worden door vaste stokvissers.

Art.35

BBQ's en kampvuren aan de waterkant zijn verboden. Respecteer ook de nachtrust van de buren.

Art.36

In uitzondering van de wedstrijden, is het verboden om de gevangen vis in een leefnet te bewaren. Men mag dus in geen geval vis meenemen,

Art.37

Wanneer men aan het vissen is moet men zijn lidkaart of uitnodiging, op vraag van eender welk ander lid, kunnen voorleggen.

Art.38

Dagkaarten zijn te verkrijgen mits op voorhand aangevraagd bij een bestuurslid. Deze dienen afgehaald te worden in het clubhuis op zaterdag voor 8u45, tussen 12u en 13u en na 17u. De prijs is 10 euro. Dit wordt op voorhand betaald. Dit is elk jaar éénmalig mogelijk voor de bepaalde bezoeker. Hiermee kan men eens de vijver verkennen en eventueel beslissen om lid te worden. Vaste stok, feeder of match max 1 lijn.Voor karpervissers voorwaarden en prijs zie deel 2.

Art.39

Recreatief roofvis vissen is toegelaten in de maanden oktober, november en december. Januari indien het lidgeld van het nieuwe visseizoen dan al betaald is. De roofvissen en eventuele andere vis mogen niet in leefnetten worden gehouden maar moeten onmiddellijk worden teruggezet. Er mag hierop alleen maar worden gevist van zonsopgang tot zonsondergang. Recreatief roofvis vissen mag met kunstaas en levend aas. Beschermde soorten, kleurvariëteiten van vissoorten en niet-inheemse soorten mag je niet als aasvis gebruiken. Voederen is niet toegelaten. Dagkaarten zijn hiervoor niet te verkrijgen. Alleen leden in het bezit van een volledige jaarkaart mogen roofvissen. Lip grip of boga grip zijn toegelaten mits dit perfect wordt uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is een schepnet, lange tang, bekspreider en onthaakmat verplicht. Roofvisvissen mag uitzonderlijk met gevlochten draad. Er mag gebruik gemaakt worden van maximum twee werphengels.

Art.40

De boorden van de vijver en de visplanken mogen niet beschadigd worden. Na het vissen zowel recreatief als wedstrijdgericht moet iedereen zijn plaats zorgvuldig opruimen. ALLE AFVAL DIENT MEN MEE TE NEMEN NAAR HUIS. In de planken mogen geen vijzen worden gedraaid, geboord of aanpassingen gebeuren die de plank beschadigen. De kosten voor vernieuwing zullen worden aangerekend aan degene die deze overtreding begaat. Alternatieven zijn te verkrijgen bij visclub om bevestigingen aan de plank te voorzien.

Art.41

Wanneer men recreatief komt vissen of aan de wedstrijden wil deelnemen, moet de visser reeds zijn lidgeld betaald hebben.

Art.42

Het bestuur beslist zonder motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.

Elk lid dat zich niet welvoeglijk gedraagt, dat leden beschimpt of bespot, dat beslissingen van het bestuur tegenwerkt, dat werkt tegen de bloei van de club, het reglement niet naleeft, zal uitgesloten worden.

Het bestuur beslist autonoom over de uitsluiting van een lid.

Een uitsluiting kan nooit aanleiding geven tot teruggave van het betaalde lidgeld.

Wanneer er beslist moet worden over de uitsluiting van een lid van de club, roept de voorzitter de leden van het bestuur samen. De beslissingen tot uitsluiting worden genomen door de aldaar aanwezige leden van het bestuur bij gewone meerderheid. Bij evenveel stemmen "voor" als "tegen", heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

Het bestuur kan onwillige leden schorsen in afwachting van deze definitieve beslissing tot uitsluiting.

Art.43

Het lidmaatschap gaat in vanaf betaling en het lid verklaart zich hierbij akkoord met het Algemeen reglement.

Art.44

Het Algemeen reglement is steeds te raadplegen via het informatiebord in het clubhuis (CABANE).

Het bestuur kan altijd het reglement aanpassen, indien zij dit nodig acht.

Nieuwe aanpassingen aan dit reglement zullen via het informatiebord in het clubhuis (CABANE) beschikbaar zijn.

Elke lid wordt geacht dit Algemeen reglement inclusief eventuele wijzingen te kennen en na te leven.

Het verslag van de jaarlijkse Algemene vergadering is te raadplegen op het infobord in de "Cabane".

Art.45

Koppelwedstrijden: De koppelwedstrijden gaan door per twee vissers op één plank. De gevangen vis wordt gewogen en samengeteld. Het voederreglement (art.13) is van toepassing per steiger en niet per visser.

Art.46

Koppelvissen barbecue: Van 9 tot 16 uur non-stop koppelvissen

Verplichte weging tussen 12 en 13 uur . Voederen (vast voeder) na het 1 ste signaal om 9 uur en direct beginnen vissen. Terug voederen (vast voeder) om 12u30 na het signaal. De hoeveelheden volgens art.13 zijn van toepassing per steiger en niet per visser. Tussenin mag men nooit bijpriezen of cuppen met vast voeder. Enkel bijpriezen zoals in art.13 beschreven.

Koppelvissen: "diep" versus "ondiep" wordt toegelicht in de loop van het seizoen.

Art.47

De lijndikte werd bepaald op max.30/100(nylon) over gans de vijver onder alle visdisciplines met uitzondering bij het roofvisvissen(zie Art. 39). Gevlochten draad is altijd verboden voor alle andere visdiciplines.

Art.48

"Canadatrofee"

Telkens 7 prijzen per wedstrijd. 1 ste tot en met 7de, geen boem.

Eindklassement.(4 beste wedstrijden tellen mee) Voor het eindklassement moet je aan minstens 4 van de 6 wedstrijden hebben deelgenomen op dit tornooi.

Eindklassement: iedereen prijs die minstens 4 wedstrijden heeft deelgenomen.

"Koningsvissen": Om de titel van Koning, Koningin, Prins of Prinses toegewezen te krijgen moet men aan minstens 5 willekeurige wedstrijden hebben deelgenomen.

Koppelvissen normale uitbetaling uitgenomen de koppelploegenwedstrijd diep tegen ondiep.(Afzonderlijke verdeling: volledige inleg gaat naar de winnaars.)

Art.49

Het Lentecriterium en het Herfstcriterium is eveneens met een eindklassement. Men dient om voor dit eindklassement in aanmerking te komen aan alle drie de wedstrijden hebben deelgenomen. Het zijn open wedstrijden. Geldprijzen voor de eerste 6van het eindklassement. Voor het eindklassement tellen de 2 beste uitslagen. Inleg is volgens Art.3.

Art.50

Het is verboden te parkeren, te laden en/of te lossen met de wagen aan de vijver. Enkel de voorziene parkeerplaatsen aan het clubhuis (CABANE) kunnen daartoe worden gebruikt. Dit wil zeggen , de parking stopt waar de cabane met zijn grasperk begint.

Art.51

De hengelclub en de uitbating zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van materialen en goederen.

Art.52

De hengelclub Montreal en haar leden hebben een verzekering afgesloten voor bepaalde schade aan derden.

Art.53

Onder de 18 jaar is het niet toegelaten alleen te vissen tussen 22u 's avonds en 6u 's morgens. Wie minder dan 18 jaar is en begeleid wordt van een ouder, grootouder, of meerderjarige broer of zus om te vissen tussen 22u en 6u wordt wel toegelaten op het domein en kan vissen. Als één van de begeleiders wilt mee vissen moet deze in het bezit zijn van een lidkaart. De ouders of begeleiders blijven verantwoordelijk voor hun kind. De ouders van minderjarigen dienen een "verklaring van verantwoordelijkheid" te ondertekenen bij inschrijving. De inschrijving gebeurt rechtstreeks bij een bestuurslid en niet per overschrijving. Voor ieder persoon zonder in het bezit te zijn van een visververgunning van hengelclub Montreal en vreemd aan het hotel en brasserie Montreal, is het verboden tussen zonsondergang en zonsopgang zich op het domein te begeven. Visvergunning of schriftelijke toelating en identiteitskaart moet men altijd kunnen voorleggen aan een bevoegd persoon. Dit zijn het bestuur en leden van de visclub, de vijveropzichter, de domeinopzichter, vertegenwoordigers van de uitbating en de ordediensten. Wie niet in orde is zal worden verzocht het domein te verlaten en zich in orde te stellen.Bij de eerste klacht of vaststelling van overtreding wordt het lid uit de visvereniging gezet zonder teruggave van lidgeld. Bij weigeringen om het domein te verlaten worden onmiddellijk de ordediensten gewaarschuwd.

Art.54

Bij gebruik van een hengel met molen is de aanwezigheid van een onthaakmat en emmer water altijd verplicht. Een landingsnet met voldoende omvang is ook aanwezig.

Art.55

In de" Lelievijvers" mag er nooit worden gevist. Het bestuur bepaalt de uitzonderingen ten goede van de kweekvijvers in geval van.

Art.56

Het lidmaatschap kan onder meer eindigen door:

  • Niet-betaling van het lidgeld
  • Het verlaten van de club door het lid zelf
  • Overlijden van het lid
  • Een besluit van het bestuur (bijvoorbeeld een beslissing tot uitsluiting van een lid)

De beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot terugbetaling van het lidgeld.

EXTRA toelichting!

HENGELCLUB MONTREAL.

DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE EN START

VANAF 1 JANUARI 2019.

VOOR ALLE KARPERVISSERS VAN HENGELCLUB MONTREAL.

REGLEMENT. (1 Januari 2019) (Het Algemeen Reglement (deel 1)is ook van toepassing op de karpervissers)

Deel 2

Art.K1

Dagkaarten zijn te verkrijgen mits op voorhand aangevraagd bij een bestuurslid. Deze dienen afgehaald te worden in het clubhuis op zaterdag voor 8u45, tussen 12u en 13u en na 17u. Deze is geldig op datum tijdens de dag van zonsopgang tot zonsondergang. De prijs voor een dagkaart is 20 euro per persoon en kan op voorhand betaald worden aan een bestuurslid of vijveropzichter. Dit is elk jaar éénmalig mogelijk voor de bepaalde bezoeker. Hiermee kan men eens de vijver verkennen en beslissen om eventueel lid te worden. Max. drie lijnen.

Nachtvissen is uitsluitend toegelaten voor leden.

Art.K2

Voederen met schadelijke of verboden stoffen is niet toegestaan.

Art.K3

De boorden van de vijver en de visplanken mogen niet beschadigd worden. Na het vissen moet iedereen zijn plaats zorgvuldig opruimen. Iedere karpervisser neemt zijn afval mee naar huis, de vuilnisbakken langs de vijver worden hier niet voor gebruikt.

Art.K4

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het onbeheerd achterlaten van materiaal.

Art.K5

Kampvuren en barbecue aan de waterkant zijn verboden. Respecteer ook de nachtrust van de buren.

Art.K6

Men mag met een maximum van 3 hengels vissen per persoon. Op wedstrijden 2 hengels. De lijndikte is maximaal 0,30mm, ref. Art. 47. Het is ten strengste verboden gebruik te maken van montages en technieken waarbij na breuk van de hoofdlijn het leven van de vis in gevaar wordt gebracht.

Art.K7

Het gebruik van een grote onthakingsmat, een emmer water en een landingsnet van voldoende grote is verplicht.

Art.K8

Per visser mag men maximum 2 bewaarzakken of leefnetten gebruiken en dit enkel tijdens de nacht. Deze moeten zo gehangen worden dat de vis genoeg diepgang heeft. Vanaf zonsopgang moet de vis zo vlug mogelijk terug vrijgelaten worden.

Art.K9

Verder is het niet toegestaan om meer dan 1 karper in een bewaarzak te steken. Enkel karper mag in een bewaarzak, alle andere vissoorten horen hierin niet thuis! Behandel de gevangen karper met respect en beperk alle handelingen, inclusief het maken van een foto, met een minimum aan tijdsduur.

Art.K10

Het gebruik van opblaasbare boten e.d. is verboden. Voederboten op batterijen zijn toegelaten indien de andere vissers niet worden gehinderd.

Art.K11

Het is verboden om bomen of struiken te beschadigen om alsnog een nieuwe visstek aan te leggen. Er mag alleen gevist worden vanaf de steiger. Nooit naast de steiger.

Art.K12

Voorvoederen is verboden.

Art.K13

Wanneer een visser 's nachts komt vissen, juist voor een voorziene wedstrijd, is hij verplicht te stoppen met vissen 2 uur voor de wedstrijd en de visplaats vrij te maken met uitzondering van K1,K2,K3. Deze steigers mogen even wel ook gebruikt worden door vaste stokvissers.

Art.K14

Wanneer men aan het vissen is moet men zijn lidkaart of uitnodiging, op vraag van eender welk ander lid, kunnen voorleggen.

Art.K15

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Art.K16

Elk lid is eraan gehouden dit reglement te kennen en toe te passen. Bij inbreuken van het reglement kan het bestuur eventuele sancties uitspreken. Zie ook: Algemeenheden van toepassing op wedstrijden en recreatief vissen

Art.K17

Vastgestelde inbreuken van dit reglement moeten zo snel mogelijk aan het bestuur worden meegedeeld

Art.K18

Andere gevallen van betwisting, die niet door dit reglement voorzien zijn, worden door het bestuur beslecht. Deze beslissing is bindend. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Art.K19

Nieuwe aanpassingen aan het volledig reglement zullen zo vlug mogelijk, via e-mail en het uitslagenbord in het clublokaal, aan de leden worden meegedeeld.

Het bestuur kan te allen tijde het reglement aanpassen indien zij dit nodig acht. Hier is geen inspraak mogelijk.

Art.K20

Voor het maken van een foto van de gavangen karper, draai de kaper met natte handen zo dat zijn rug naar je toe ligt op de natte onthakigsmat. Plaats een hand bij de kop van de karper en schuif deze (onder de vis door) richting zijn borstvinnen. Pak nu zijn bovenliggende borstvin tussen je wijs- en middelvinger. Je zult voelen dat hier een Klein ' kuiltje ' zit waar je heel erg veel grip over de vis hebt. Je andere hand plaats je bij zijn staart en schuif je tot net voorbij de aarsvin. Til de karper op boven de onthaakmat. Plaats nadien de karper met gebruik van de weegzak terug in het water.

Voor andere visdisciplines dan het karpervissen dient men op de hoogte te zijn van het Algemene Reglement!

Nog even ter info:

Een reglement is de hoeksteen van een goede organisatie binnen een vereniging.

Wij vragen dan ook respect op te brengen voor het reglement dat strikt zal worden toegepast. "Ik wist het niet" en andere worden niet aanvaard. Regelmatig eens het reglement doornemen kan veel problemen vermijden.

Klachten kunnen aan de voorzitter of diens vervanger worden mede gedeeld.

Indien het reglement daar niet duidelijk over is en hij het nodig acht zal hij de klacht voorleggen aan het bestuur die een beslissing zal nemen.

We rekenen op uw sportiviteit.

ART. 4,11,13,14,15,18,20,24,28,40,48,49,50,54,K6,K7,K9,K20 werden verfijnd of gewijzigd.